Đại số Ví dụ

Bước 1
Viết lại ở dạng .
Bước 2
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Viết lại ở dạng .
Bước 2.2
Đưa các số hạng dưới căn thức ra ngoài.
Bước 3
Nhân với .
Bước 4
Kết hợp và rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Nhân với .
Bước 4.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.4
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 4.5
Cộng .
Bước 4.6
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.6.1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 4.6.2
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 4.6.3
Kết hợp .
Bước 4.6.4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.6.4.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.6.4.2
Viết lại biểu thức.
Bước 4.6.5
Tính số mũ.
Bước 5
Kết hợp bằng các sử dụng quy tắc tích số cho các căn thức.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.