Đại số Ví dụ

Bước 1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 2
Để tạo một bình phương của tam thức ở bên trái của phương trình, hãy tìm một giá trị bằng với bình phương của một nửa của .
Bước 3
Cộng số hạng vào mỗi vế của phương trình.
Bước 4
Rút gọn phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.2.1.2
Cộng .
Bước 5
Phân tích thừa số tam thức chính phương thành .
Bước 6
Giải phương trình để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Take the specified root of both sides of the equation to eliminate the exponent on the left side.
Bước 6.2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.1
Viết lại ở dạng .
Bước 6.2.2
Đưa các số hạng dưới dấu căn ra ngoài, giả sử đó là các số thực dương.
Bước 6.3
Đáp án hoàn chỉnh là kết quả của cả hai phần dương và âm của đáp án.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.3.1
Đầu tiên, sử dụng giá trị dương của để tìm đáp án đầu tiên.
Bước 6.3.2
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.3.2.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 6.3.2.2
Trừ khỏi .
Bước 6.3.3
Tiếp theo, sử dụng giá trị âm của để tìm đáp án thứ hai.
Bước 6.3.4
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.3.4.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 6.3.4.2
Trừ khỏi .
Bước 6.3.5
Đáp án hoàn chỉnh là kết quả của cả hai phần dương và âm của đáp án.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.