Đại số Ví dụ

Bước 1
là hai nghiệm thực phân biệt cho phương trình bậc hai, có nghĩa là là các thừa số của phương trình bậc hai.
Bước 2
Khai triển bằng cách sử dụng Phương pháp FOIL.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 3
Rút gọn và kết hợp các số hạng đồng dạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Nhân với .
Bước 3.1.2
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 3.1.3
Nhân với .
Bước 3.2
Trừ khỏi .
Bước 4
Phương trình bậc hai tổng quát sử dụng tập hợp các đáp án đã cho .
Bước 5
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.