Đại số Ví dụ

Tìm hằng số biến thiên của phương trình bậc hai
Bước 1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 1.1.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 1.1.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 1.1.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 1.2
Kết hợp .
Bước 2
Vì phương trình có thể được viết dưới dạng , tỉ lệ thuận với .Hằng số tỉ lệ , là .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.