Đại số Ví dụ

Bước 1
Sử dụng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc để tìm tung độ gốc.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Dạng biết hệ số góc và tung độ gốc là , trong đó là hệ số góc và là tung độ gốc.
Bước 1.2
Sử dụng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc, tung độ gốc là .
Bước 2
giao điểm với trục tung ở dạng tọa độ điểm.
Bước 3
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.