Đại số Ví dụ

Tìm hệ số góc của đường thẳng vuông góc với đường thẳng đi qua hai điểm
,
Bước 1
Hệ số góc bằng sự biến thiên trong chia cho sự biến thiên trong , hoặc thay đổi dọc chia cho thay đổi ngang.
Bước 2
Sự biến thiên trong bằng với sự chênh lệch trong tọa độ x (còn được gọi là thay đổi ngang), và sự biến thiên trong bằng với sự chênh lệch trong tọa độ y (còn được gọi là thay đổi dọc).
Bước 3
Thay các giá trị của vào phương trình để tìm hệ số góc.
Bước 4
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.1
Nhân với .
Bước 4.1.2
Trừ khỏi .
Bước 4.2
Rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Nhân với .
Bước 4.2.2
Trừ khỏi .
Bước 4.3
Chia cho .
Bước 5
Hệ số góc của một đường thẳng vuông góc là nghịch đảo âm của hệ số góc của đường đi qua hai điểm đã cho.
Bước 6
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 6.2
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.1
Nhân với .
Bước 6.2.2
Nhân với .
Bước 7
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.