Đại số Ví dụ

Tìm hệ số góc và giao điểm với trục y
,
Bước 1
Tìm hệ số góc.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Hệ số góc bằng sự biến thiên trong chia cho sự biến thiên trong , hoặc thay đổi dọc chia cho thay đổi ngang.
Bước 1.2
Sự biến thiên trong bằng với sự chênh lệch trong tọa độ x (còn được gọi là thay đổi ngang), và sự biến thiên trong bằng với sự chênh lệch trong tọa độ y (còn được gọi là thay đổi dọc).
Bước 1.3
Thay các giá trị của vào phương trình để tìm hệ số góc.
Bước 1.4
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1.1
Nhân với .
Bước 1.4.1.2
Trừ khỏi .
Bước 1.4.2
Rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.2.1
Nhân với .
Bước 1.4.2.2
Trừ khỏi .
Bước 1.4.3
Chia cho .
Bước 2
Tìm tung độ gốc.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Thay giá trị của vào dạng phương trình biết hệ số góc và tung độ gốc, .
Bước 2.2
Thay giá trị của vào dạng phương trình biết hệ số góc và tung độ gốc, .
Bước 2.3
Thay giá trị của vào dạng phương trình biết hệ số góc và tung độ gốc, .
Bước 2.4
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 2.5
Nhân với .
Bước 2.6
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.6.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 2.6.2
Trừ khỏi .
Bước 3
Liệt kê hệ số góc và giao điểm với trục tung.
Hệ số góc:
tung độ gốc:
Bước 4
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.