Đại số Ví dụ

, ,
Bước 1
Sử dụng dạng chính tắc của phương trình bậc hai làm điểm bắt đầu để tìm phương trình qua ba điểm.
Bước 2
Tạo một hệ phương trình bằng cách thay thế các giá trị của mỗi điểm vào công thức tổng quát của một phương trình bậc hai để tạo một hệ gồm ba phương trình.
Bước 3
Giải hệ phương trình để tìm các giá trị của , , và .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Giải tìm trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 3.1.2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.2.1.1
Nâng lên bất kỳ số mũ dương nào sẽ cho .
Bước 3.1.2.1.2
Nhân với .
Bước 3.1.2.2
Cộng .
Bước 3.2
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của bằng trong mỗi phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của trong bằng .
Bước 3.2.2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.2.1
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.2.1.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 3.2.2.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.2.2.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.2.2.2.1.2
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 3.2.2.2.1.3
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 3.2.3
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của trong bằng .
Bước 3.2.4
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.4.1
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.4.1.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 3.2.4.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.4.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.4.2.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.2.4.2.1.2
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 3.2.4.2.1.3
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 3.3
Giải tìm trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 3.3.2
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.2.1
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 3.3.2.2
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 3.3.2.3
Kết hợp các số hạng đối nhau trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.2.3.1
Trừ khỏi .
Bước 3.3.2.3.2
Cộng .
Bước 3.3.3
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.3.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 3.3.3.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.3.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.3.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.3.3.2.1.2
Chia cho .
Bước 3.3.3.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.3.3.1
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.3.3.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.3.3.3.1.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.3.3.1.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.3.3.3.1.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.3.3.3.1.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 3.4
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của bằng trong mỗi phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.4.1
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của trong bằng .
Bước 3.4.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.4.2.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.4.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.4.2.1.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.4.2.1.1.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.4.2.1.1.3
Viết lại biểu thức.
Bước 3.4.2.1.2
Cộng .
Bước 3.5
Giải tìm trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.5.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 3.5.2
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.5.2.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 3.5.2.2
Trừ khỏi .
Bước 3.5.3
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.5.3.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 3.5.3.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.5.3.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.5.3.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.5.3.2.1.2
Chia cho .
Bước 3.5.3.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.5.3.3.1
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.5.3.3.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.5.3.3.1.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.5.3.3.1.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.5.3.3.1.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.5.3.3.1.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 3.6
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của bằng trong mỗi phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.6.1
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của trong bằng .
Bước 3.6.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.6.2.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.6.2.1.1
Nhân tử số với nghịch đảo của mẫu số.
Bước 3.6.2.1.2
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.6.2.1.2.1
Nhân với .
Bước 3.6.2.1.2.2
Nhân với .
Bước 3.7
Liệt kê tất cả các đáp án.
Bước 4
Thay các giá trị thực tế của , vào công thức cho một phương trình bậc hai để tìm phương trình kết quả.
Bước 5
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.