Đại số Ví dụ

Tìm phương trình bằng công thức biết một điểm và hệ số góc
,
Bước 1
Tìm hệ số góc của đường thẳng nằm giữa bằng , chính là sự biến thiên của trên sự biến thiên của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Hệ số góc bằng sự biến thiên trong chia cho sự biến thiên trong , hoặc thay đổi dọc chia cho thay đổi ngang.
Bước 1.2
Sự biến thiên trong bằng với sự chênh lệch trong tọa độ x (còn được gọi là thay đổi ngang), và sự biến thiên trong bằng với sự chênh lệch trong tọa độ y (còn được gọi là thay đổi dọc).
Bước 1.3
Thay các giá trị của vào phương trình để tìm hệ số góc.
Bước 1.4
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1.1
Nhân với .
Bước 1.4.1.2
Trừ khỏi .
Bước 1.4.2
Rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.2.1
Nhân với .
Bước 1.4.2.2
Cộng .
Bước 1.4.3
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 2
Sử dụng hệ số góc và một điểm đã cho để thay ở dạng biết một điểm và hệ số góc , được tìm từ phương trình hệ số góc .
Bước 3
Rút gọn phương trình và giữ nó ở dạng biết một điểm và hệ số góc.
Bước 4
Giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.1
Cộng .
Bước 4.1.2
Kết hợp .
Bước 4.1.3
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 4.2
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 5
Sắp xếp lại các số hạng.
Bước 6
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 7
Liệt kê phương trình ở các dạng khác nhau.
Dạng biết hệ số góc và tung độ gốc:
Dạng biết một điểm và hệ số góc:
Bước 8
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.