Đại số Ví dụ

Bước 1
Số lượng giá trị duy nhất của một tập hợp là số các phần tử trong tập hợp.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.