Đại số Ví dụ

Xác định xem A có là một tập hợp con thực sự của B không
,
Bước 1
là một tập hợp con của không bằng , là định nghĩa của một tập hợp con thực sự.
là một tập hợp con thực sự của
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.