Đại số Ví dụ

Bước 1
Chỉ có thể nhân hai ma trận với nhau khi số cột trong ma trận thứ nhất bằng số hàng trong ma trận thứ hai. Trong trường hợp này, ma trận đầu tiên là và ma trận thứ hai là .
Bước 2
Nhân từng hàng trong ma trận đầu với từng cột của ma trận sau.
Bước 3
Rút gọn mỗi phần tử của ma trận bằng cách nhân ra tất cả các biểu thức.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.