Đại số Ví dụ

Bước 1
Có thể tìm nghịch đảo của một ma trận bằng công thức trong đó là định thức.
Bước 2
Tìm định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 2.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1.1
Nhân với .
Bước 2.2.1.2
Nhân với .
Bước 2.2.2
Trừ khỏi .
Bước 3
Vì định thức khác không nên nghịch đảo tồn tại.
Bước 4
Thay các giá trị đã biết vào công thức cho nghịch đảo.
Bước 5
Nhân với mỗi phần tử của ma trận.
Bước 6
Rút gọn từng phần tử trong ma trận.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Kết hợp .
Bước 6.2
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 6.2.2
Đưa ra ngoài .
Bước 6.2.3
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 6.2.4
Viết lại biểu thức.
Bước 6.3
Kết hợp .
Bước 6.4
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 6.5
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.5.1
Đưa ra ngoài .
Bước 6.5.2
Đưa ra ngoài .
Bước 6.5.3
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 6.5.4
Viết lại biểu thức.
Bước 6.6
Kết hợp .
Bước 6.7
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 6.8
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.8.1
Đưa ra ngoài .
Bước 6.8.2
Đưa ra ngoài .
Bước 6.8.3
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 6.8.4
Viết lại biểu thức.
Bước 6.9
Kết hợp .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.