Đại số Ví dụ

Bước 1
Phương trình ma trận này có thể được viết lại dưới dạng một hệ phương trình.
Bước 2
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 3
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 4
Liệt kê tất cả các đáp án.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.