Đại số Ví dụ

Bước 1
Chuyển vị ma trận bằng cách chuyển các hàng thành các cột.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.