Đại số Ví dụ

Bước 1
Viết ma trận dưới dạng tích của một ma trận tam giác dưới và một ma trận tam giác trên.
Bước 2
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Chỉ có thể nhân hai ma trận với nhau khi số cột trong ma trận thứ nhất bằng số hàng trong ma trận thứ hai. Trong trường hợp này, ma trận đầu tiên là và ma trận thứ hai là .
Bước 2.2
Nhân từng hàng trong ma trận đầu với từng cột của ma trận sau.
Bước 2.3
Rút gọn mỗi phần tử của ma trận bằng cách nhân ra tất cả các biểu thức.
Bước 3
Giải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Viết ở dạng hệ phương trình bậc nhất.
Bước 3.2
Giải hệ phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của bằng trong mỗi phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1.1
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của trong bằng .
Bước 3.2.1.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1.2.1
Nhân với .
Bước 3.2.1.3
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của trong bằng .
Bước 3.2.1.4
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1.4.1
Nhân với .
Bước 3.2.2
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của bằng trong mỗi phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.2.1
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của trong bằng .
Bước 3.2.2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.2.2.1
Nhân với .
Bước 3.2.2.3
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của trong bằng .
Bước 3.2.2.4
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.2.4.1
Nhân với .
Bước 3.2.3
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của bằng trong mỗi phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.3.1
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của trong bằng .
Bước 3.2.3.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.3.2.1
Nhân với .
Bước 3.2.3.3
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của trong bằng .
Bước 3.2.3.4
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.3.4.1
Nhân với .
Bước 3.2.4
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của bằng trong mỗi phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.4.1
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của trong bằng .
Bước 3.2.4.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.4.2.1
Nhân với .
Bước 3.2.4.3
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của trong bằng .
Bước 3.2.4.4
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.4.4.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 3.2.5
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của bằng trong mỗi phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.5.1
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.5.1.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 3.2.5.1.2
Trừ khỏi .
Bước 3.2.5.2
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của trong bằng .
Bước 3.2.5.3
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.5.3.1
Nhân với .
Bước 3.2.5.4
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của trong bằng .
Bước 3.2.5.5
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.5.5.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 3.2.6
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của bằng trong mỗi phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.6.1
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.6.1.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 3.2.6.1.2
Trừ khỏi .
Bước 3.2.6.2
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của trong bằng .
Bước 3.2.6.3
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.6.3.1
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 3.2.7
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của bằng trong mỗi phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.7.1
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.7.1.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 3.2.7.1.2
Trừ khỏi .
Bước 3.2.7.2
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.7.2.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 3.2.7.2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.7.2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.7.2.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.2.7.2.2.1.2
Chia cho .
Bước 3.2.7.2.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.7.2.3.1
Chia hai giá trị âm cho nhau sẽ có kết quả là một giá trị dương.
Bước 3.2.7.3
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của trong bằng .
Bước 3.2.7.4
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.7.4.1
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 3.2.8
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của bằng trong mỗi phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.8.1
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của trong bằng .
Bước 3.2.8.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.8.2.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.8.2.1.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.8.2.1.1.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.8.2.1.1.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.2.8.2.1.1.1.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.2.8.2.1.1.1.3
Viết lại biểu thức.
Bước 3.2.8.2.1.1.2
Nhân với .
Bước 3.2.8.2.1.2
Trừ khỏi .
Bước 3.2.9
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.9.1
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 3.2.9.2
Cộng .
Bước 3.2.10
Giải hệ phương trình.
Bước 3.2.11
Liệt kê tất cả các đáp án.
Bước 4
Thay vào các giá trị đã giải được.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.