Đại số Ví dụ

Tìm nghịch đảo của ma trận tìm được
Bước 1
Cộng các phần tử tương ứng với nhau.
Bước 2
Rút gọn từng phần tử.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Trừ khỏi .
Bước 2.2
Trừ khỏi .
Bước 2.3
Cộng .
Bước 2.4
Trừ khỏi .
Bước 3
Có thể tìm nghịch đảo của một ma trận bằng công thức trong đó là định thức.
Bước 4
Tìm định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 4.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1.1
Nhân với .
Bước 4.2.1.2
Nhân với .
Bước 4.2.2
Cộng .
Bước 5
Vì định thức khác không nên nghịch đảo tồn tại.
Bước 6
Thay các giá trị đã biết vào công thức cho nghịch đảo.
Bước 7
Nhân với mỗi phần tử của ma trận.
Bước 8
Rút gọn từng phần tử trong ma trận.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1
Kết hợp .
Bước 8.2
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 8.3
Nhân với .
Bước 8.4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.4.1
Đưa ra ngoài .
Bước 8.4.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 8.4.3
Viết lại biểu thức.
Bước 8.5
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.