Đại số Ví dụ

Tìm nghịch đảo của ma trận tìm được
Bước 1
Trừ các phần tử tương ứng với nhau.
Bước 2
Rút gọn từng phần tử.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Cộng .
Bước 2.2
Cộng .
Bước 2.3
Cộng .
Bước 2.4
Cộng .
Bước 3
Có thể tìm nghịch đảo của một ma trận bằng công thức trong đó là định thức.
Bước 4
Tìm định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 4.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1.1
Nhân với .
Bước 4.2.1.2
Nhân với .
Bước 4.2.2
Trừ khỏi .
Bước 5
Vì định thức khác không nên nghịch đảo tồn tại.
Bước 6
Thay các giá trị đã biết vào công thức cho nghịch đảo.
Bước 7
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 8
Nhân với mỗi phần tử của ma trận.
Bước 9
Rút gọn từng phần tử trong ma trận.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.1.1
Di chuyển dấu âm đầu tiên trong vào tử số.
Bước 9.1.2
Đưa ra ngoài .
Bước 9.1.3
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 9.1.4
Viết lại biểu thức.
Bước 9.2
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 9.3
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.3.1
Di chuyển dấu âm đầu tiên trong vào tử số.
Bước 9.3.2
Đưa ra ngoài .
Bước 9.3.3
Đưa ra ngoài .
Bước 9.3.4
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 9.3.5
Viết lại biểu thức.
Bước 9.4
Kết hợp .
Bước 9.5
Nhân với .
Bước 9.6
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.6.1
Nhân với .
Bước 9.6.2
Kết hợp .
Bước 9.7
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.7.1
Nhân với .
Bước 9.7.2
Kết hợp .
Bước 9.8
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.