Đại số Ví dụ

Bước 1
A matrix is a rectangular arrangement or array of elements. The dimensions of a matrix, , identify how many rows and columns a matrix has. represents the number of rows and represents the number of columns. Assuming that the matrix name is , the matrix dimensions are written as .
Bước 2
The number of rows is .
Bước 3
The number of columns is .
Bước 4
The given matrix has dimensions .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.