Đại số Ví dụ

Bước 1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Nhân với .
Bước 2.1.2
Nhân với .
Bước 2.2
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.