Đại số Ví dụ

Tìm cơ sở và kích thước cho không gian hàng của ma trận
Bước 1
Tìm dạng ma trận hàng bậc thang rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Hoán đổi với để đặt một số khác không tại .
Bước 1.2
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Bước 1.2.2
Rút gọn .
Bước 1.3
Hoán đổi với để đặt một số khác không tại .
Bước 1.4
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Bước 1.4.2
Rút gọn .
Bước 2
Không gian hàng của ma trận là tập hợp tất cả các tổ hợp tuyến tính có thể có của các vectơ hàng trong đó.
Bước 3
Cơ sở cho là các hàng khác 0 của ma trận trong dạng ma trận hàng bậc thang rút gọn. Kích thước của cơ sở cho là số lượng vectơ trong cơ sở.
Cơ sở của :
Kích thước của :
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.