Đại số Ví dụ

Bước 1
Consider the corresponding sign chart.
Bước 2
Use the sign chart and the given matrix to find the cofactor of each element.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Calculate the minor for element .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
The minor for is the determinant with row and column deleted.
Bước 2.1.2
Evaluate the determinant.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.2.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 2.1.2.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.2.2.1.1
Nhân với .
Bước 2.1.2.2.1.2
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.2.2.1.2.1
Nhân với .
Bước 2.1.2.2.1.2.2
Nhân với .
Bước 2.1.2.2.2
Cộng .
Bước 2.2
Calculate the minor for element .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
The minor for is the determinant with row and column deleted.
Bước 2.2.2
Evaluate the determinant.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.2.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 2.2.2.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.2.2.1.1
Nhân với .
Bước 2.2.2.2.1.2
Nhân với .
Bước 2.2.2.2.2
Trừ khỏi .
Bước 2.3
Calculate the minor for element .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1
The minor for is the determinant with row and column deleted.
Bước 2.3.2
Evaluate the determinant.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.2.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 2.3.2.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.2.2.1.1
Nhân với .
Bước 2.3.2.2.1.2
Nhân với .
Bước 2.3.2.2.2
Trừ khỏi .
Bước 2.4
Calculate the minor for element .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1
The minor for is the determinant with row and column deleted.
Bước 2.4.2
Evaluate the determinant.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.2.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 2.4.2.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.2.2.1.1
Nhân với .
Bước 2.4.2.2.1.2
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.2.2.1.2.1
Nhân với .
Bước 2.4.2.2.1.2.2
Nhân với .
Bước 2.4.2.2.2
Trừ khỏi .
Bước 2.5
Calculate the minor for element .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.5.1
The minor for is the determinant with row and column deleted.
Bước 2.5.2
Evaluate the determinant.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.5.2.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 2.5.2.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.5.2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.5.2.2.1.1
Nhân với .
Bước 2.5.2.2.1.2
Nhân với .
Bước 2.5.2.2.2
Cộng .
Bước 2.6
Calculate the minor for element .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.6.1
The minor for is the determinant with row and column deleted.
Bước 2.6.2
Evaluate the determinant.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.6.2.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 2.6.2.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.6.2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.6.2.2.1.1
Nhân với .
Bước 2.6.2.2.1.2
Nhân với .
Bước 2.6.2.2.2
Trừ khỏi .
Bước 2.7
Calculate the minor for element .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.7.1
The minor for is the determinant with row and column deleted.
Bước 2.7.2
Evaluate the determinant.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.7.2.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 2.7.2.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.7.2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.7.2.2.1.1
Nhân với .
Bước 2.7.2.2.1.2
Nhân với .
Bước 2.7.2.2.2
Cộng .
Bước 2.8
Calculate the minor for element .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.8.1
The minor for is the determinant with row and column deleted.
Bước 2.8.2
Evaluate the determinant.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.8.2.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 2.8.2.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.8.2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.8.2.2.1.1
Nhân với .
Bước 2.8.2.2.1.2
Nhân với .
Bước 2.8.2.2.2
Cộng .
Bước 2.9
Calculate the minor for element .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.9.1
The minor for is the determinant with row and column deleted.
Bước 2.9.2
Evaluate the determinant.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.9.2.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 2.9.2.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.9.2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.9.2.2.1.1
Nhân với .
Bước 2.9.2.2.1.2
Nhân với .
Bước 2.9.2.2.2
Trừ khỏi .
Bước 2.10
The cofactor matrix is a matrix of the minors with the sign changed for the elements in the positions on the sign chart.
Bước 3
Transpose the matrix by switching its rows to columns.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.