Đại số Ví dụ

Bước 1
Viết lại ở dạng .
Bước 2
Khai triển bằng cách di chuyển ra bên ngoài lôgarit.
Bước 3
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Viết lại ở dạng .
Bước 3.2
Khai triển bằng cách di chuyển ra bên ngoài lôgarit.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.