Đại số Ví dụ

Bước 1
Viết lại ở dạng một phương trình.
Bước 2
Viết lại ở dạng hàm mũ bằng định nghĩa của logarit. Nếu là số thực dương và không bằng , thì tương đương với .
Bước 3
Tạo các biểu thức tương ứng trong phương trình sao cho tất cả đều có cơ số bằng nhau.
Bước 4
Vì các cơ số giống nhau, hai biểu thức chỉ bằng nhau khi các số mũ cũng bằng nhau.
Bước 5
Biến bằng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.