Đại số Ví dụ

,
Bước 1
Áp dụng phép biến đổi cho vectơ.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.