Đại số Ví dụ

,
Bước 1
Viết ở dạng một ma trận bổ sung cho .
Bước 2
Viết ở dạng hệ phương trình bậc nhất.
Bước 3
Giải hệ phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Di chuyển các biến sang vế trái và các số hạng không đổi sang vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Di chuyển tất cả các số hạng chứa biến sang vế trái của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 3.1.1.2
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 3.1.2
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 3.1.3
Di chuyển tất cả các số hạng chứa biến sang vế trái của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.3.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 3.1.3.2
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 3.1.4
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 3.2
Viết hệ phương trình dưới dạng một ma trận.
Bước 3.3
Tìm dạng ma trận hàng bậc thang rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.1
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.1.1
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Bước 3.3.1.2
Rút gọn .
Bước 3.3.2
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.2.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 3.3.2.2
Rút gọn .
Bước 3.3.3
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.3.1
Nhân mỗi phần tử của với để số tại trở thành .
Bước 3.3.3.2
Rút gọn .
Bước 3.3.4
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.4.1
Thực hiện phép biến đổi hàng để số tại trở thành .
Bước 3.3.4.2
Rút gọn .
Bước 3.4
Sử dụng ma trận tìm được để kết luận đáp án cuối cùng cho hệ phương trình.
Bước 3.5
Viết một vectơ nghiệm bằng cách giải theo các biến tự do trong mỗi hàng.
Bước 3.6
Viết ở dạng một tập hợp nghiệm.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.