Đại số Ví dụ

Bước 1
Hạt nhân của một phép biến đổi là một vectơ làm cho phép biến đổi bằng vectơ không (nghịch ảnh của phép biến đổi).
Bước 2
Tạo một hệ phương trình từ phương trình vectơ.
Bước 3
Write the system as a matrix.
Bước 4
Tìm dạng ma trận hàng bậc thang rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Bước 4.1.2
Rút gọn .
Bước 4.2
Perform the row operation to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Bước 4.2.2
Rút gọn .
Bước 4.3
Multiply each element of by to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.1
Multiply each element of by to make the entry at a .
Bước 4.3.2
Rút gọn .
Bước 4.4
Perform the row operation to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.4.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Bước 4.4.2
Rút gọn .
Bước 4.5
Perform the row operation to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.5.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Bước 4.5.2
Rút gọn .
Bước 5
Use the result matrix to declare the final solution to the system of equations.
Bước 6
Write a solution vector by solving in terms of the free variables in each row.
Bước 7
Write the solution as a linear combination of vectors.
Bước 8
Write as a solution set.
Bước 9
The solution is the set of vectors created from the free variables of the system.
Bước 10
Hạ nhân của là không gian con .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.