Đại số Ví dụ

Bước 1
Dạng chính tắc của một phương trình tuyến tính là .
Bước 2
Viết lại phương trình.
Bước 3
Di chuyển tất cả các số hạng chứa biến sang vế trái của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 3.2
Di chuyển .
Bước 4
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 5
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.