Đại số Ví dụ

Bước 1
Tìm các hoành độ gốc.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Để tìm (các) hoành độ gốc, thay vào cho và giải tìm .
Bước 1.2
Giải phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 1.2.2
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 1.2.3
Lấy căn đã chỉ định của cả hai vế của phương trình để loại bỏ số mũ ở vế trái.
Bước 1.2.4
Đáp án hoàn chỉnh là kết quả của cả hai phần dương và âm của đáp án.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.4.1
Đầu tiên, sử dụng giá trị dương của để tìm đáp án đầu tiên.
Bước 1.2.4.2
Tiếp theo, sử dụng giá trị âm của để tìm đáp án thứ hai.
Bước 1.2.4.3
Đáp án hoàn chỉnh là kết quả của cả hai phần dương và âm của đáp án.
Bước 1.3
(các) hoành độ gốc ở dạng điểm.
(các) hoành độ gốc:
(các) hoành độ gốc:
Bước 2
Tìm các tung độ gốc.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Để tìm (các) tung độ gốc, thay vào cho và giải tìm .
Bước 2.2
Giải phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 2.2.2
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 2.2.3
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.3.1
Nâng lên bất kỳ số mũ dương nào sẽ cho .
Bước 2.2.3.2
Trừ khỏi .
Bước 2.3
(các) tung độ gốc ở dạng điểm.
(các) tung độ gốc:
(các) tung độ gốc:
Bước 3
Liệt kê các phần giao.
(các) hoành độ gốc:
(các) tung độ gốc:
Bước 4
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.