Đại số Ví dụ

Bước 1
Chọn bất kỳ giá trị nào cho nằm trong tập xác định để thay vào phương trình.
Bước 2
Chọn để thay vào cho để tìm cặp có thứ tự.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 2.2
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 2.3
Cộng .
Bước 2.4
Sử dụng các giá trị để tạo cặp có thứ tự.
Bước 3
Chọn để thay vào cho để tìm cặp có thứ tự.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 3.2
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 3.3
Cộng .
Bước 3.4
Sử dụng các giá trị để tạo cặp có thứ tự.
Bước 4
Chọn để thay vào cho để tìm cặp có thứ tự.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 4.2
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 4.3
Cộng .
Bước 4.4
Sử dụng các giá trị để tạo cặp có thứ tự.
Bước 5
Đây là ba đáp án có thể có cho phương trình.
Bước 6
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.