Đại số Ví dụ

Tìm phương trình với một điểm và hệ số góc
,
Bước 1
Tìm bằng cách sử dụng công thức của phương trình đường thẳng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Sử dụng công thức cho phương trình đường thẳng để tìm .
Bước 1.2
Thay giá trị của vào phương trình.
Bước 1.3
Thay giá trị của vào phương trình.
Bước 1.4
Thay giá trị của vào phương trình.
Bước 1.5
Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 1.5.2
Nhân với .
Bước 1.5.3
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.3.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 1.5.3.2
Trừ khỏi .
Bước 2
Bây giờ, các giá trị của (hệ số góc) và (tung độ gốc) đã được biết, thay chúng vào để tìm phương trình đường thẳng.
Bước 3
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.