Đại số Ví dụ

Tìm phương trình, biết một điểm và giao điểm với trục y
,
Bước 1
Tìm bằng cách sử dụng công thức của phương trình đường thẳng.
Bước 2
Thay giá trị của vào phương trình.
Bước 3
Thay giá trị của vào phương trình.
Bước 4
Thay giá trị của vào phương trình.
Bước 5
Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 5.2
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 5.3
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 5.3.2
Trừ khỏi .
Bước 5.4
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 5.4.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 5.4.2.1.2
Chia cho .
Bước 5.4.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.3.1
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 6
Bây giờ, các giá trị của (hệ số góc) và (tung độ gốc) đã được biết, thay chúng vào để tìm phương trình đường thẳng.
Bước 7
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.