Đại số Ví dụ

Bước 1
Dạng bất đẳng thức là .
Bước 2
Quy đổi đáp án sang ký hiệu khoảng.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.