Đại số Ví dụ

Bước 1
Chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của bất đẳng thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Trừ khỏi cả hai vế của bất đẳng thức.
Bước 1.2
Trừ khỏi .
Bước 2
Quy đổi bất đẳng thức sang ký hiệu khoảng.
Bước 3
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.