Đại số Ví dụ

Chuyển đổi từ khoảng sang bất đẳng thức
Bước 1
Dạng bất đẳng thức là .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.