Đại số Ví dụ

,
Bước 1
Thay bằng .
Bước 2
Giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 2.2
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 2.3
Trừ khỏi .
Bước 2.4
Phân tích vế trái của phương trình thành thừa số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1
Đưa ra ngoài .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1.1
Sắp xếp lại .
Bước 2.4.1.2
Đưa ra ngoài .
Bước 2.4.1.3
Đưa ra ngoài .
Bước 2.4.1.4
Viết lại ở dạng .
Bước 2.4.1.5
Đưa ra ngoài .
Bước 2.4.1.6
Đưa ra ngoài .
Bước 2.4.2
Phân tích thành thừa số bằng quy tắc số chính phương.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.2.1
Viết lại ở dạng .
Bước 2.4.2.2
Viết lại ở dạng .
Bước 2.4.2.3
Kiểm tra xem số hạng ở giữa có gấp đôi tích của các số trước khi được bình phương ở số hạng thứ nhất và số hạng thứ ba không.
Bước 2.4.2.4
Viết lại đa thức này.
Bước 2.4.2.5
Phân tích thành thừa số bằng quy tắc tam thức chính phương , trong đó .
Bước 2.5
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.5.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 2.5.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.5.2.1
Chia hai giá trị âm cho nhau sẽ có kết quả là một giá trị dương.
Bước 2.5.2.2
Chia cho .
Bước 2.5.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.5.3.1
Chia cho .
Bước 2.6
Đặt bằng .
Bước 2.7
Giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.7.1
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 2.7.2
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.7.2.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 2.7.2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.7.2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.7.2.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.7.2.2.1.2
Chia cho .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.