Đại số Ví dụ

Viết ở dạng một phương trình
Bước 1
Viết lại hàm số ở dạng một phương trình.
Bước 2
Sắp xếp lại .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.