Đại số Ví dụ

Viết ở dạng một hàm số của x
Bước 1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 2
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 3
Để viết lại dưới dạng hàm số của , hãy viết phương trình sao cho nằm ở một phía của dấu bằng và một biểu thức chỉ chứa ở phía còn lại.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.