Đại số Ví dụ

Chứng minh rằng một nghiệm nằm trong khoảng
,
Bước 1
Định lý giá trị trung gian cho biết, nếu là hàm liên tục có giá trị thực trên khoảng , và là một số nằm giữa , thì có một ở trong khoảng sao cho .
Bước 2
Tập xác định của biểu thức là tất cả các số thực trừ trường hợp biểu thức không xác định. Trong trường hợp này, không có số thực nào làm cho biểu thức không xác định.
Ký hiệu khoảng:
Ký hiệu xây dựng tập hợp:
Bước 3
Tính .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 3.2
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.2.2
Nhân với .
Bước 3.3
Trừ khỏi .
Bước 4
Tính .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 4.2
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.2.2
Nhân với .
Bước 4.3
Cộng .
Bước 5
không nằm trong khoảng .
Không có nghiệm nào trong khoảng.
Bước 6
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.