Đại số Ví dụ

Tìm giá trị cực đại/cực tiểu
Bước 1
Cực tiểu của hàm bậc hai xảy ra tại . Nếu dương, giá trị cực tiểu của hàm số là .
xảy ra tại
Bước 2
Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Thay vào các giá trị của .
Bước 2.2
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 2.3
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.3.1.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.3.1.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.3.1.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 2.3.2
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 2.3.3
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.3.1
Nhân với .
Bước 2.3.3.2
Nhân với .
Bước 3
Tính .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Bước 3.2
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1.1
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 3.2.1.2
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 3.2.1.3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.2.1.4
Kết hợp .
Bước 3.2.1.5
Kết hợp .
Bước 3.2.1.6
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 3.2.2
Tìm mẫu số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.2.1
Nhân với .
Bước 3.2.2.2
Nhân với .
Bước 3.2.2.3
Viết ở dạng một phân số với mẫu số .
Bước 3.2.2.4
Nhân với .
Bước 3.2.2.5
Nhân với .
Bước 3.2.2.6
Nhân với .
Bước 3.2.3
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 3.2.4
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.4.1
Nhân với .
Bước 3.2.4.2
Trừ khỏi .
Bước 3.2.4.3
Cộng .
Bước 3.2.4.4
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 3.2.5
Câu trả lời cuối cùng là .
Bước 4
Sử dụng các giá trị để tìm nơi xảy ra cực tiểu.
Bước 5
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.