Đại số Ví dụ

, ,
Bước 1
Lập hàm hợp.
Bước 2
Tính bằng cách thay giá trị của vào .
Bước 3
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Viết lại ở dạng .
Bước 3.2
Khai triển bằng cách sử dụng Phương pháp FOIL.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 3.2.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 3.2.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 3.3
Rút gọn và kết hợp các số hạng đồng dạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.1.1
Nhân với .
Bước 3.3.1.2
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 3.3.1.3
Viết lại ở dạng .
Bước 3.3.1.4
Viết lại ở dạng .
Bước 3.3.1.5
Nhân với .
Bước 3.3.2
Trừ khỏi .
Bước 3.4
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 3.5
Nhân với .
Bước 4
Rút gọn bằng cách cộng các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Cộng .
Bước 4.2
Rút gọn bằng cách cộng và trừ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Trừ khỏi .
Bước 4.2.2
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.