Đại số Ví dụ

Bước 1
Xác định số mũ của các biến trong mỗi số hạng, và cộng chúng lại với nhau để tìm bậc của từng số hạng.
Bước 2
Số mũ lớn nhất là bậc của đa thức.
Bước 3
Số lượng tối đa của các nghiệm có thể có là bậc của .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.