Đại số Ví dụ

, ,
Bước 1
Tìm các thừa số chung của phần số:
Bước 2
Các thừa số cho .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Các thừa số cho là tất cả các số giữa , mà chia hết cho .
Kiểm tra các số ở giữa
Bước 2.2
Tìm cặp thừa số của trong đó .
Bước 2.3
Liệt kê các thừa số của .
Bước 3
Các thừa số cho .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Các thừa số cho là tất cả các số giữa , mà chia hết cho .
Kiểm tra các số ở giữa
Bước 3.2
Tìm cặp thừa số của trong đó .
Bước 3.3
Liệt kê các thừa số của .
Bước 4
Các thừa số cho .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Các thừa số cho là tất cả các số giữa , mà chia hết cho .
Kiểm tra các số ở giữa
Bước 4.2
Tìm cặp thừa số của trong đó .
Bước 4.3
Liệt kê các thừa số của .
Bước 5
Liệt kê tất cả thừa số cho để tìm thừa số chung.
:
:
:
Bước 6
Các thừa số chung cho .
Bước 7
ƯCLN (ƯCCN) của các thừa số .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.