Đại số Ví dụ

Bước 1
chứa cả số và biến nên cần thực hiện hai bước để tìm ƯCLN (ƯCCN). Tìm ƯCLN cho phần số sau đó tìm ƯCLN cho phần biến.
Các bước để tìm ƯCLN cho :
1. Tìm ƯCLN cho phần số
2. Tìm ƯCLN cho phần biến
3. Nhân các giá trị với nhau
Bước 2
Tìm các thừa số chung của phần số:
Bước 3
Các thừa số cho .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Các thừa số cho là tất cả các số giữa , mà chia hết cho .
Kiểm tra các số ở giữa
Bước 3.2
Tìm cặp thừa số của trong đó .
Bước 3.3
Liệt kê các thừa số của .
Bước 4
Các thừa số cho .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Các thừa số cho là tất cả các số giữa , mà chia hết cho .
Kiểm tra các số ở giữa
Bước 4.2
Tìm cặp thừa số của trong đó .
Bước 4.3
Liệt kê các thừa số của .
Bước 5
Liệt kê tất cả thừa số cho để tìm thừa số chung.
:
:
Bước 6
Các thừa số chung cho .
Bước 7
ƯCLN cho phần số là .
Bước 8
Tiếp theo, tìm các thừa số chung cho phần biến:
z,y,z
Bước 9
Thừa số cho là chính nó .
Bước 10
Thừa số cho là chính nó .
Bước 11
Thừa số cho là chính nó .
Bước 12
Liệt kê tất cả thừa số cho để tìm thừa số chung.
Bước 13
Thừa số chung cho các biến .
Bước 14
ƯCLN cho phần biến là .
Bước 15
Nhân ƯCLN của phần số và ƯCLN của phần biến .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.