Đại số Ví dụ

Tìm tất cả các số nguyên k sao cho tam thức có thể phân tích thành các thừa số
Bước 1
Tìm các giá trị của trong tam thức với dạng .
Bước 2
Đối với tam thức , tìm giá trị của .
Bước 3
Để tìm tất cả các giá trị có thể của , đầu tiên tìm các thừa số của . Khi tìm được một thừa số, cộng nó với thừa số tương ứng để lấy giá trị có thể cho . Các thừa số cho là tất cả các số ở giữa , mà chia hết cho .
Kiểm tra các số nằm giữa
Bước 4
Tính các thừa số của . Cộng các thừa số tương ứng để có được tất cả các giá trị có thể.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
được chia cho là một số nguyên không âm , là các thừa số của .
là các thừa số
Bước 4.2
Cộng các thừa số với nhau. Thêm vào danh sách các giá trị có thể.
Bước 4.3
được chia cho là một số nguyên không âm , là các thừa số của .
là các thừa số
Bước 4.4
Cộng các thừa số với nhau. Thêm vào danh sách các giá trị có thể.
Bước 4.5
được chia cho là một số nguyên không âm , là các thừa số của .
là các thừa số
Bước 4.6
Cộng các thừa số với nhau. Thêm vào danh sách các giá trị có thể.
Bước 4.7
được chia cho là một số nguyên không âm , là các thừa số của .
là các thừa số
Bước 4.8
Cộng các thừa số với nhau. Thêm vào danh sách các giá trị có thể.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.