Đại số Ví dụ

Bước 1
Đưa ra ngoài .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 1.2
Đưa ra ngoài .
Bước 1.3
Đưa ra ngoài .
Bước 2
Nhân hằng số trong đa thức với trong đó bằng .
Bước 3
Viết lại ở dạng .
Bước 4
Phân tích thành thừa số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Vì cả hai số hạng đều là số chính phương, nên ta phân tích thành thừa số bằng công thức hiệu của hai bình phương, trong đó .
Bước 4.2
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn không cần thiết.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.