Đại số Ví dụ

Bước 1
Viết lại ở dạng .
Bước 2
Vì cả hai số hạng đều là các số lập phương, nên ta phân tích thành thừa số bằng công thức hiệu của hai lập phương, trong đó .
Bước 3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 3.2
Nâng lên lũy thừa .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.