Đại số Ví dụ

Khai triển bằng cách sử dụng Định lý Nhị Thức
Bước 1
Sử dụng định lý khai triển nhị thức để tìm từng số hạng. Định lý nhị thức nói rằng .
Bước 2
Khai triển tổng.
Bước 3
Rút gọn số mũ của mỗi số hạng của tổng đã được khai triển.
Bước 4
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Nhân với .
Bước 4.2
Bất kỳ đại lượng nào mũ lên đều là .
Bước 4.3
Nhân với .
Bước 4.4
Tính số mũ.
Bước 4.5
Nhân với .
Bước 4.6
Rút gọn.
Bước 4.7
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.8
Nhân với .
Bước 4.9
Nhân với .
Bước 4.10
Bất kỳ đại lượng nào mũ lên đều là .
Bước 4.11
Nhân với .
Bước 4.12
Nâng lên lũy thừa .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.