Đại số Ví dụ

,
Bước 1
Dùng công thức để tìm căn bậc N.
Bước 2
Viết lại ở dạng .
Bước 3
Đưa các số hạng dưới dấu căn ra ngoài, giả sử đó là các số thực dương.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.