Đại số Ví dụ

Bước 1
Lấy logarit tự nhiên của cả hai vế của phương trình để loại bỏ biến khỏi số mũ.
Bước 2
Khai triển bằng cách di chuyển ra bên ngoài lôgarit.
Bước 3
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 4
Chuyển tất cả các số hạng có chứa logarit sang vế trái của phương trình.
Bước 5
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 5.2
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 6
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 6.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 6.2.1.2
Viết lại biểu thức.
Bước 6.2.2
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 6.2.2.2
Chia cho .
Bước 6.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.3.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.3.1.1
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.3.1.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 6.3.1.1.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.3.1.1.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 6.3.1.1.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 6.3.1.1.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 6.3.1.2
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.3.1.2.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 6.3.1.2.2
Chia cho .
Bước 7
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.