Đại số Ví dụ

Bước 1
Áp dụng quy tắc để viết lại dạng lũy thừa dưới dạng căn thức.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.